بیندر UR وبیندر مادر

مورد مصرف در چاپ و خمیرهای پیگمنت و امولسیون چاپ

بیندر سبب چسبندگی و مقاومت چاپ در شست میشود.