روغن گشایش

از روغن گشایش میتوان در چاپ سیلک و با مخلوط کردن آن با اورینت استفاده کرد که در نتیجه موجب میشود، رنگ بر روی شابلون دیرتر خشک شودو منافذ آن را دیرتر پر کند.